Our Services

  • התחיל ב-23 בינו׳

    ₪1000

  • התחיל ב-26 בינו׳

    ₪111

* נורית אסנש * מטפלת ומאפשרת בשיטת העבודה של ביירון קייטי *

* מפגשים פרטניים, סדנאות והרצאות, בכל מקום בעולם *

+972-54-644-9726